สำนักหอสมุดร่วมกิจกรรม Kick off ปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำนักหอสมุดร่วมกิจกรรม Kick off ปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 – 10.00 น. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ดร.ประสิทธิ์ ประทุมรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมด้วยคณะกรรมการห้องสมุดสีเขียวเป็นตัวแทนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม Kick off ปลูกป่าอย่างมีส่วนร่วม ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อมอดินแดง มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้ร่วมปลูกต้นไม้บริเวณแนวขอบรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการปลูกป่าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางความร่วมมือระหว่าง กฟผ. กับ มข. ในการส่งเสริมและฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ การลดก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มศักยภาพการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการปลูกและบริหารจะดการป่าอย่างยั่งยืน