สำนักหอสมุดส่งบุคลากรเข้าปฏิบัติงานห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ และห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์

สำนักหอสมุดส่งบุคลากรเข้าปฏิบัติงานห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ และห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 สำนักหอสมุดส่งบุคลากรเข้าปฏิบัติงานห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ และห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ นำโดย ดร.จันทรรัตน สิทธิสมจินต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผน พัฒนาคุณภาพ และทรัพยากรสารสนเทศ พร้อมตัวแทนผู้บริหารเข้าร่วมส่งบุคลากรและเข้าพบคณะผู้บริหารคณะฯ ดังนี้

  1. นางสาวเมธยา เสามะลี บรรณารักษ์ชำนาญการ ปฏิบัติงานประจำห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมมอบนโยบายและต้อนรับบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน
  2. นางสาวกฤติกา สุนทร บรรณารักษ์ปฏิบัติการ ปฏิบัติงานประจำห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยมีนายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม ผู้อำนวยการกองบริหารงาน คณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วมต้อนรับบุคลากร