ยินดีต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรการระหว่างประเทศ หลักสูตรเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ และหลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)

ยินดีต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรการระหว่างประเทศ หลักสูตรเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ และหลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 9:00-12:00 น. สำนักหอสมุดขอต้อนรับนักศึกษาและอาจารย์ หลักสูตรการระหว่างประเทศ หลักสูตรเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์ และหลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 1 และอาจารย์ จำนวน 80 คน โดยเข้ารับฟังการบรรยายการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ และเยี่ยมชมพื้นที่ให้บริการของสำนักหอสมุด โดยนักศึกษาได้มีโอกาสได้เรียนรู้และทดลองใช้งาน VR Headset อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้ผ่าน metaverse experience ที่สำนักหอสมุดจัดไว้ให้บริการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของประชาคมมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคต