ยินดีต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมสื่อดิจิทัล และหลักสูตรวิศวกรรมกระบวนการเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)

ยินดีต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมสื่อดิจิทัล และหลักสูตรวิศวกรรมกระบวนการเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. สำนักหอสมุดขอต้อนรับนักศึกษาและอาจารย์ หลักสูตรวิศวกรรมสื่อดิจิทัล และหลักสูตรวิศวกรรมกระบวนการเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 1 และอาจารย์ จำนวน 60 คน โดยเข้ารับฟังการบรรยายการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ และเยี่ยมชมพื้นที่ให้บริการของสำนักหอสมุด โดยนักศึกษาได้มีโอกาสได้เรียนรู้และทดลองใช้งาน VR Headset อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้ผ่าน metaverse experience ที่สำนักหอสมุดจัดไว้ให้บริการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของประชาคมมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคต