อบรมออนไลน์ ep.5 การเปิดพอร์ตการลงทุนแบบมืออาชีพ

สำนักหอสมุด และศูนย์เรียนรู้การลงทุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการอบรมออนไลน์ เพื่อพัฒนะทักษะด้านการใช้ชีวิต Life Skill กับ Financial Learning Programs the series : Session 2 การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการวางแผนการเงินอย่างชาญฉลาด ปี 2 ด้วยระบบออนไลน์ผ่าน Zoom meeting สำหรับการจัดอบรมออนไลน์ ep.5 ในหัวข้อ การเปิดพอร์ตการลงทุนแบบมืออาชีพ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 – 15.30 น. วิทยากรโดย ผศ.สุธาสินี สุวรรณภักดิ์ และนางสาววริศรา เถื่อนบัวระบัติภายใต้มาตรการป้องกัน Covid-19 อย่างเคร่งครัด ซึ่งสำนักหอสมุดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และบุคคลทั่วไป จะได้รับความรู้ ทักษะ และความเข้าใจด้านการวางแผนด้านการเงิน การลงทุน มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีสุขภาวะในการดำรงชีวิต (Life skills) เพิ่มขึ้น