ท่านอดีตเอกอัครราชทูตไทย และท่านกงสุลสวีเดน เยี่ยมชมการดำเนินงานของสำนักหอสมุด

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565  ฯพณฯ ปกศักดิ์ นิลอุบล อดีตเอกอัครราชทูตไทย ประจำสหภาพพม่า  และเอกอัครราชทูตไทย ประจำสวีเดน และคุณสุพจี นิลอุบล กงสุลกิตติมศักดิ์ราชอาณาจักรสวีเดน ประจำภาคเหนือ กรรมาธิการการท่องเที่ยววุฒิสภาและอดีตกรรมาธิการพลังงานวุฒิสภา ให้เกียรติเยี่ยมชมการดำเนินงานของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมผู้บริหารสำนักหอสมุด ร่วมต้อนรับพร้อมนำชมการดำเนินงานของสำนักหอสมุด ทั้งนี้ ฯพณฯ ปกศักดิ์  นิลอุบลและคณะ ได้แสดงความชื่นชม ต่อความสำเร็จในการพัฒนาของสำนักหอสมุดให้ก้าวไปเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้สำหรับทุกคน (Learning center for ALL)