ฯพณฯ ท่าน ดร.เตช บุนนาค เยี่ยมชมการดำเนินงานของสำนักหอสมุด

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ฯพณฯ ดร.เตช บุนนาค พร้อมคุณหญิงเพ็ญศรี  บุนนาค ดร. ยาใจ  บุนนาค ดร. จริย์วัฒน์  สันตะบุตร และครอบครัว และดร. อนุสนธิ์  ชินวรรโณ และครอบครัว ให้เกียรติเยี่ยมชมการดำเนินงานของสำนักหอสมุด โดยมี รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมผู้บริหารสำนักหอสมุด ร่วมต้อนรับพร้อมนำชมการดำเนินงานของสำนักหอสมุด ทั้งนี้ ดร.เตช บุนนาค และคณะ ได้กรุณาให้กำลังใจ และชื่นชมการพัฒนาสำนักหอสมุดสู่การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้สำหรับทุกคน (Learning center for All)