สำนักหอสมุดมอบครุภัณฑ์ให้สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.จันทรรัตน สิทธิสมจินต์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนพัฒนาคุณภาพ และทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด มอบครุภัณฑ์ ได้แก่ รถเข็นอัจฉริยะ จำนวน 3 ตัว ให้กับสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีตัวแทนจากทางสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้รับมอบ