อบรมออนไลน์ Molecular Anthropology ศาสตร์การศึกษาที่มาของมนุษย์


สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการอบรมออนไลน์ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์น่าทึ่งกับพันธุศาสตร์เชิงมานุษยวิทยา ในหัวข้อ Molecular Anthropology ศาสตร์การศึกษาที่มาของมนุษย์ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 13.00-15.00 น. วิทยากรโดย รศ.ดร.วิภู กุตะนันท์และอ.ดร.สุขุม เรืองไชย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านระบบ Zoom Meeting
กิจกรรมครั้งนี้เป็นการถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ โดยร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ นำข้อมูลวิชาการจากงานวิจัยของอาจารย์มาเล่าสู่ผู้สนใจในรูปแบบการอภิปรายที่เข้าใจง่าย และเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ในชุมชนให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นอีกด้วย ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกัน Covid-19 อย่างเคร่งครัด