อบรมออนไลน์ ep.4 ลงทุนในหุ้นอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

สำนักหอสมุด และศูนย์เรียนรู้การลงทุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการอบรมออนไลน์ เพื่อพัฒนะทักษะด้านการใช้ชีวิต Life Skill กับ Financial Learning Programs the series : Session 2 การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการวางแผนการเงินอย่างชาญฉลาด ปี 2 ด้วยระบบออนไลน์ผ่าน Zoom meeting สำหรับการจัดอบรมออนไลน์ ep.4 ในหัวข้อ ลงทุนในหุ้นอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม  2565 เวลา 14.00 – 15.30 น. วิทยากรโดย: ดร.พงษ์สุทธิ พื้นแสน รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนยุทธศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

ภายใต้มาตรการป้องกัน Covid-19 อย่างเคร่งครัด ซึ่งสำนักหอสมุดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และบุคคลทั่วไป จะได้รับความรู้ ทักษะ และความเข้าใจด้านการวางแผนด้านการเงิน การลงทุน มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีสุขภาวะในการดำรงชีวิต (Life skills) เพิ่มขึ้น