สำนักหอสมุด มข. เสริมทักษะการใช้ AI ในการบริหารจัดการด้านกราฟิกและการตลาดสู่ภาคเอกชน

สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อสังคมถ่ายทอดความรู้ในการอบรม เรื่อง “การใช้ AI ในการบริหารจัดการด้านกราฟิกและการตลาด ” วิทยากร โดย รศ.ดร.กานดา สายแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม และนายธีรยุทธ บาลชน นักเอกสารสนเทศ ชำนาญการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายผ่านช่องทางออนไลน์ ในครั้งนี้ การอบรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2567 ณ ร้านหอมไกล บริษัทฮิลล์คอฟฟ์ สาขามหิดล จังหวัดเชียงใหม่ ตามแผนเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการใช้เครื่องมือ AI ในงานต่างๆของหน่วยงาน