3 ห้องสมุดผสานกำลังเพื่อพัฒนาห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library) ในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.- ม.อ.-มช. “3 พลังเพื่อแผ่นดิน” ครั้งที่ 8

ในวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2567 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมโครงการความร่วมมือ 3 พลังเพื่อแผ่นดิน ในหัวข้อ Digital Library ณ โรงแรมภูเก็ต เกรซแลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต โดยมีคณะผู้บริหารและตัวแทนบุคลากรจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นต่างๆร่วมกัน

ทั้งนี้ รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมด้วย รศ.ดร.กานดา สายแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน หัวข้อ Role of Library as the AI Support Center for Education and Research ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรทั้ง 3 สถาบัน ในช่วงท้ายทั้ง 3 มหาวิทยาลัยได้ร่วมพูดคุยเพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนร่วมกันทั้ง 3 สถาบัน มีจุดเชื่อมระหว่างการเป็นห้องสมุดดิจิทัลร่วมกันนั่นคือการเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการต่อไป โดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมให้ความร่วมมือในโครงการต่างๆที่ เป็นประโยชน์ ต่อส่วนรวม และ ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ระเบียบ แนวปฏิบัติ ตลอดจนหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ และอยู่ภายใต้หลักการของการมีธรรมาภิบาลที่ดี (good governance) ต่อไป