สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมแบ่งปันสู่ชุมชน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักหอสมุด มข.ครบรอบ 45 ปี

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักหอสมุด ร่วมบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง และทำบุญบรจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ณ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง และบริจาคหนังสือ ณ เรือนจำกลางขอนแก่น เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 45 ปี สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยในเวลา 6:00 น. คณะผู้บริหาร นำโดย ดร.จันทรรัตน สิทธิสมจินต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนพัฒนาคุณภาพ และทรัพยากรสารสนเทศ  และบุคลากร ร่วมทำบุญใส่บาตร สวดมนต์ นั่งสมาธิ ณ วัดป่าโนนม่วง มข. 

และเวลา 10:30 น. รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมรองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และบุคลากร นำเครื่องบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง เพื่อเป็นสิริมงคลแก่การทำงานของบุคลากร ตลอดจนผู้ใช้บริการ

จากนั้นในเวลา 11:00 น. เดินทางไปบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ณ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง  จ.ขอนแก่น ซึ่งสิ่งของที่จำเป็นได้รับการบริจาคจาก รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและครอบครัว ตลอดจนคณะผู้บริหารและบุคลากรร่วมบริจาค

 และในเวลา 14:00 น. มอบหนังสือเรือนจำกลางขอนแก่น เพื่อให้บริการในห้องสมุดเรือนจำกลางซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการให้ความรู้แก่ผู้ต้องขัง เพื่อการศึกษา ค้นคว้า แสวงหาความรู้ นำไปสู่การพัฒนาตนเอง ปรับเปลี่ยนทัศนติและพัฒนาพฤตินิสัยทั้งในขณะต้องโทษ และภายหลังพ้นโทษ