สำนักหอสมุด มข.ถ่ายทอดการใช้ Generative AI เพื่อการทำวิจัย ให้แก่อาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2567 รศ.ดร.กานดา สายแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อสังคมเป็นวิทยากรโครงการอบรมพัฒนาทักษะดิจิทัลและการใช้ Generative AI สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ “เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ฤทธิชัย พิลาไชย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นประธานในการกล่าวเปิดและวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถใช้เครื่องมือทาง ปัญญาประดิษฐ์อย่างสร้างสรรค์ และถูกหลักจริยธรรมทางวิชาการ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา๖ รอบ ๒๘กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมอบรมกว่า 200 คน หลังการอบรมผู้เข้าร่วมอบรมได้กล่าวขอบคุณการแนะนำเครื่องมือที่วิทยากรแนะนำเกี่ยวกับการใช้ Generative AI มาเป็นตัวช่วยในการทำวิจัยและเขียนบทความวิจัย ตลอดจนได้ประโยชน์จากการอบรมและจะนำไปประยุกต์ใช้กับการเขียนบทความวิจัยให้มีคุณภาพต่อไป

ขอขอบคุณภาพจาก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี