สำนักหอสมุด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ฝึกงานให้กับนักศึกษาปริญญาเอกจาก Al-Farabi Kazakh National University สาธารณรัฐคาซัคสถาน

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำ Mr. Martin Kanyika นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตร Library Information System จาก Al-Farabi Kazakh National University สาธารณรัฐคาซัคสถาน เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเยี่ยมชมห้องสมุดวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์ และห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2567 – 21 พฤษภาคม 2567 โดยการฝึกประสบการณ์ในครั้งนี้ได้มีการถ่ายทอดทฤษฎีตลอดจนทดลองปฏิบัติ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สังเกตการณ์ และสรุปการเรียนรู้หลังฝึกประสบการณ์ในงานต่างๆ เพื่อให้ Mr. Martin สามารถนำข้อมูลจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพไปประกอบการเรียนปริญญาเอกด้าน Library Information System ใปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ในวันที่ 21 เมษายน 2567 เวลา 09.00 -10.00 น. ได้มีการสรุปผลงานฝึกประสบการณ์ร่วมกันระหว่างสำนักหอสมุด และ iSchool KKU โดยมีนางสาวชุติกาญจน์ บุตรพรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ ให้ข้อมูลและสรุปผลร่วมกับ อาจารย์ ดร.กิตตยา สุทธิประภา และ อาจารย์ ดร.Nguyen Thi Lan และบุคลากรสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมสะท้อนการฝึกประสบการณ์ในครั้งนี้