สำนักหอสมุด มข. ถ่ายทอดความรู้การใช้ Generative AI อย่างมีประสิทธิภาพและมีจรรยาบรรณ

เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567  รศ.ดร.กานดา สายแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อสังคม ในการเป็นวิทยากรในโครงการส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นภายใต้การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ Generative AI อย่างมีประสิทธิภาพและมีจรรยาบรรณ” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารศรี สอทิพย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมรับฟังกว่า 60 คน จัดขึ้น ณ ห้อง Smart classroom ชั้น 4A-1 อาคารรัตนพิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอขอบคุณภาพจาก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น