สำนักหอสมุด มข. ได้รับการเชิดชูเกียรติในฐานะองค์กรที่สนับสนุนการเรียนรู้สำหรับผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็น

เนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 ณ โรงเรียนการศึกษาเพื่อคนตาบอด จ.ขอนแก่น สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ได้เข้ารับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ จาก นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (ปฏิบัติหน้าที่ประธานในพิธีแทน ฯพณฯ อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) ในฐานะที่สำนักหอสมุด มข.เป็นองค์กรที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของประชาชน ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะศูนย์กลางการเรียนรู้สำหรับทุกคน (Learning center for all) มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต(Lifelong learning) ให้กับประชาชน ทุกกลุ่มทุกเพศ ทุกวัย โดยตระหนักถึงข้อจำกัดและความต้องการ ที่หลากหลายของผู้ใช้บริการแต่ละกลุ่ม จึงได้พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานหรือชุมชนต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านนวัตกรรมการบริการใหม่ๆ และได้ผสานความร่วมมือกับโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด และศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น เพื่อสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่มีความพิการทางสายตา หรือ มีความบกพร่องด้านการมองเห็นให้สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไป ผ่านการผลิตหนังสือเสียง (Audiobook) ซึ่งเป็นสื่อการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับผู้พิการทางสายตา หรือผู้ที่มีข้อจำกัดด้านการมองเห็น