รายละเอียดการรับสมัครฝึกงาน

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น สนับสนุนและให้โอกาสทางการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาทักษะ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจริงกับสำนักหอสมุด โดยจะพิจารณาให้ เข้าฝึกงานตามความต้องการของส่วนงานต่าง ๆ ของสำนักหอสมุดและที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่ศึกษา

คุณสมบัติเบื้องต้นของนักศึกษา

ปริญญาตรี ปีที่ 3 (หลักสูตร 4 ปี) หรือปีที่ 2 (หลักสูตร 3 ปี)

เกรดเฉลี่ยสะสม

ไม่น้อยกว่า 2.50
(4 ภาคการศึกษาขึ้นไป)

ปริญญาโท
(พิจารณาตามความเหมาะสม)

เกรดเฉลี่ยสะสม

ไม่น้อยกว่า 3.00
(1 ภาคการศึกษาขึ้นไป)

ปริญญาเอก
(พิจารณาตามความเหมาะสม)

เกรดเฉลี่ยสะสม

ไม่กำหนด

คุณสมบัติเบื้องต้นของบุคลากรแลกเปลี่ยน

บุคลากรแลกเปลี่ยน
(ในประเทศ)

ประเภทสายงาน

ห้องสมุด
หน่วยงานบริการสารสนเทศ

การสื่อสาร

ภาษาไทย

รอบการฝึก

ตามความเหมาะสม

บุคลากรแลกเปลี่ยน
(ต่างชาติ)

ประเภทสายงาน

ห้องสมุด
หน่วยงานบริการสารสนเทศ

การสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ

รอบการฝึก

ตามความเหมาะสม

สัญชาติ

ไทย

สาขาวิชาที่เปิดรับฝึกงาน

บรรณารักษ์หรือสารสนเทศ

นิเทศศาสตร์หรือวารสารศาสตร์

คอมพิวเตอร์

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

อื่น ๆ ตามความเหมาะสมในแต่ละปี

สถานที่ฝึกงาน

สำนักหอสมุด ๐๐าวิทยาลัยขอนแก่น และห้องสมุดคณะในสังกัดของสำนักหอสมุด ชั่วโมงการฝึกงาน สามารถเข้าร่วมการฝึกงานได้ตลอดระยะเวลาโครงการ ฯ (จันทร์ – ศุกร์ ตามวันทำการของสำนักหอสมุด)

ประเภทการขอเข้าฝึกงาน ช่วงเวลาฝึกงาน และกำหนดการรับสมัคร

ฝึกงานในระหว่างปิดภาคการศึกษาทั่วไป : ระยะเวลา 2-3 เดือน หรือฝึกสหกิจศึกษา และ iSchool

กรณีฝึกงานสกิจศึกษาและ ischool : ฝึกงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการจบการศึกษา ระยะเวลาขึ้นอยู่กับหลักสูตร

รอบฝึกงาน

รอบที่ 1

เปิดรับสมัคร 
สิงหาคม – ตุลาคม 2566

ระยะเวลาฝึกงาน
พฤศจิกายน 2566 -มีนาคม 2567

รอบที่ 2

เปิดรับสมัคร 
สิงหาคม – ตุลาคม 2566

ระยะเวลาฝึกงาน
พฤศจิกายน 2566 -มีนาคม 2567

รอบที่ 3

เปิดรับสมัคร 
สิงหาคม – ตุลาคม 2566

ระยะเวลาฝึกงาน
พฤศจิกายน 2566 -มีนาคม 2567

*ขั้นตอนการคัดเลือกนักศึกษาฝึกงานของสำนักหอสมุด ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับนักศึกษาฝึกงาน จำนวนจำกัด ตามความเหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะงานของสำนักหอสมุด และความพร้อมของสำนักหอสมุด โดยนิสิตนักศึกษาสามารถตรวจสอบการตอบรับการฝึกงานผ่านทางอีเมลที่ใช้สมัครได้ภายใน 2 สัปดาห์หลังจากวันยื่นสมัคร ที่ลิงค์นี้………………………………