สำนักหอสมุดจัดพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารพร้อมบริการผู้ใช้

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร: วิธีรับมือข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการ เพื่อสร้างความประทับใจ (Developing English Skill for Communication: How to Handle User Complaints to Create a Positive Impression) เมื่อวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมดอกคูน อาคาร 1 ชั้น 1 สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยากร โดย อาจารย์ภารดี ตั้งแต่ง โดยมีบุคลากรเข้าร่วมจำนวน 31 คน