ยินดีต้อนรับอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.00 – 12.00 น. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จำนวน 79 คน โดยมี นางสาวญาณปภา เรืองเชิงชุม บรรณารักษ์ ชำนาญการ นางสาววราภรณ์ พนมศิริ บรรณารักษ์ ชำนาญการ และนางสาวณัฐอร เลี้ยวประเสริฐ บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยายและเยี่ยมชม แนะนำการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ การใช้สื่อสารสนเทศ และข้อควรปฏิบัติในการใช้ห้องสมุด พร้อมกันนี้ได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ให้บริการและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในห้องสมุดยุคใหม่ ที่สำนักหอสมุดจัดไว้ให้บริการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย รองรับการ transform ห้องสมุดไปเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้สำหรับทุกคน หรือ “Learning center for all” เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต