สำนักหอสมุดเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.- ม.อ.-มช. “3 พลังเพื่อแผ่นดิน” ครั้งที่ 7

ในวันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2566 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ Digital Library โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.- ม.อ.-มช. “3 พลังเพื่อแผ่นดิน” ครั้งที่ 7 ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นางสาวชุติกาญจน์ บุตรพรมผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ นางเยาวพร ศานติวิวัฒน์ หัวหน้างานบริการ และนางสาวยศยาดา สิทธิวงษ์ หัวหน้าหน่วยสารสนเทศเพื่อการอ้างอิงและนวัตกรรมเข้าร่วมงาน และนำเสนอนวัตกรรมบริการของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น