ขอเชิญเข้าร่วมอบรม Financial Learning Programs the series : session 4  การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการวางแผนการเงินอย่างชาญฉลาด ปีที่ 4

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเพิ่มพูนทักษะการเงินการลงทุนผ่านอบรมหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิตการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการวางแผนการเงินอย่างชาญฉลาด ปีที่ 4 (Financial Learning Programs the Series : session 4)  พบกับ 4 หัวข้อที่น่าสนใจ ที่จะช่วยส่งเสริมความรู้ ทักษะ และความเข้าใจในการเงินการลงทุน ให้แก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้สนใจทั่วไป ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2567 หลักสูตรนี้มีเกียรติบัตรมอบให้ทุกท่านที่ผ่านการอบรมตามเกณฑ์ที่กำหนด ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://liblearning.kku.ac.th

EP1 : การเงิน 4 ด้าน : เคล็ดลับของความรวย วิทยากรโดย ผศ.ดร.จักรกฤช เจียวิริยบุญญา คณะเศรษฐศาสตร์  ในวันที่  15 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00-15.30 น.  ด้วยระบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting  ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://liblearning.kku.ac.th/seminars/cff8803d-4ea8-467b-bdbe-45f8472c2978

EP.2 : การประยุกต์ใช้ AI เพื่อวางแผนการเงิน วิทยากรโดย ผศ.ดร.ภิเษก ชัยนิรันดร์วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 14.00-15.30 น. ผ่าน Application Zoom ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://liblearning.kku.ac.th/seminars/ce3c00df-a4c9-474b-9729-58228569f7da

EP.3 : Money management : บริหารเงินอย่างไรให้งอกเงยอย่างยั่งยืน  วิทยากรโดย ผศ.ดร.จักรกฤช เจียวิริยบุญญา คณะเศรษฐศาสตร์ และผศ.สุธาสินี สุวรรณภักดิ์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00-15.30 น. ผ่าน Application Zoom ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://liblearning.kku.ac.th/seminars/06b14355-645d-4adc-8cc3-31e964eead4a

EP.4 : การบริหารพอร์ตการลงทุนให้ปลอดภัยไร้ความเสี่ยง  วิทยากรโดย ผศ.วิไลพร ไพศาล และผศ.ดร.พงษ์สุทธิ พื้นแสนคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.00-15.30 น. ผ่าน Application Zoom ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://liblearning.kku.ac.th/seminars/6a8376b5-fbac-4484-a18b-fadc249a7b35

หมายเหตุ: สำหรับนักศึกษาได้รับหน่วยกิจกรรมด้านที่ 1 การพัฒนาศักยภาพตนเอง  และได้รับเกียรติบัตรให้สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมทุกหลักสูตร