ยินดีต้อนรับอาจารย์และภาควิชาบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)


เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 – 11.00 น. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาภาควิชาบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 1 กลุ่มที่ 12 จำนวน 85 คน โดยมีนางสาวสุทธิลักษณ์ พัดเพ็ง บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ นางยุพาพร ทองน้อย บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ นางญาณปภา เรืองเชิงชุม บรรณารักษณ์ชำนาญการ นายวันชาติ ภูมี บรรณารักษ์ชำนาญการ นางสาววราภรณ์ พนมศิริ บรรณารักษ์ชำนาญการ และนายศิวนัท ศรีสุนทร บรรณารักษ์ชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายและเยี่ยมชม เข้ารับฟังการบรรยายการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนในรายวิชาการรู้สารสนเทศ และเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับความรู้ด้านสารสนเทศ ทั้งการสืบค้นข้อมูล การใช้สื่อสารสนเทศ และข้อควรปฏิบัติในการใช้ห้องสมุด พร้อมกันนี้ได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ให้บริการและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในห้องสมุดยุคใหม่ ที่สำนักหอสมุดจัดไว้ให้บริการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย รองรับการ transform ห้องสมุดไปเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้สำหรับทุกคน หรือ “Learning center for all” เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต