สำนักหอสมุดมอบหนังสือให้ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.กานดา สายแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม และคณะผู้บริหารสำนักหอสมุด มอบหนังสือ ให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร คณบดี และคณะผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับมอบหนังสือให้ห้องสมุดเครือข่ายโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ (1) ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาล (2) ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) (3) ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) (4) ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) (5) ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) (6) ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนานาชาติ (7) ห้องสมุดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายการศึกษาพิเศษ (ศูนย์วิจัยออทิสติก) รวมจำนวนทั้งสิ้น 260 รายการ เมื่อวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 ณ ณ ห้องสมุดจีน แบรี่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น