ยินดีต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาภาควิชาการระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 – 11.00 น. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาภาควิชาการระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) ชั้นปีที่ 1 จำนวน 82 คน โดยมีนางสาววราภรณ์ พนมศิริ บรรณารักษ์ชำนาญการ นางสาวณัฐอร เลี้ยวประเสริฐ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ นางสาวอัคริมา สุ่มมาตย์ บรรณารักษ์ชำนาญการ และนายปิติพงษ์ พิมพา นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยายและเยี่ยมชม เข้ารับฟังการบรรยายการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนในรายวิชาการรู้สารสนเทศ และเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับความรู้ด้านสารสนเทศ ทั้งการสืบค้นข้อมูล การใช้สื่อสารสนเทศ และข้อควรปฏิบัติในการใช้ห้องสมุด พร้อมกันนี้ได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ให้บริการและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในห้องสมุดยุคใหม่ ที่สำนักหอสมุดจัดไว้ให้บริการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย รองรับการ transform ห้องสมุดไปเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้สำหรับทุกคน หรือ “Learning center for all” เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต