สำนักหอสมุด ร่วมบริจาคสิ่งของใน “โครงการสภานักศึกษา มข. อาสาสู่สังคม ครั้งที่ 1”

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมบริจาคสิ่งของในโครงการสภานักศึกษา มข. อาสาสู่สังคม ครั้งที่ 1 นำโดย ดร.ประสิทธิ์ ประทุมรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและโครงสร้างพื้นฐาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุด ร่วมส่งมอบสิ่งของ เพื่อสนับสนุนโครงการสภานักศึกษา มข. อาสาสู่สังคม ครั้งที่ 1 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 14 สิงหาคม 2566 ณ มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก (บ้านลูกรัก) โดยจัดให้ความรู้แก่นักเรียนในมูลนิธิช่วยเหลือเด็ก (บ้านลูกรัก) การปรับปรุงภูมิทัศน์ และการจัดทำสื่อการเรียนรู้ Brain Based Learning