เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ดร.จันทรรัตน สิทธิสมจินต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนพัฒนาคุณภาพ และทรัพยากรสารสนเทศ ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจากโรงพยาบาลขอนแก่น นำโดย นพ.ปกรณ์ นาระคล รองผู้อำนวยการภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ และนพ.พรอนันต์ โดมทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการภารกิจด้านผลิตบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น 6 คน ร่วมประชุมและให้คำปรึกษา ณ ห้องประชุมบายศรี ชั้น 4 สำนักหอสมุด เรื่องการจัดทำคลังความรู้ดิจิทัลและจดหมายเหตุโรงพยาบาลขอนแก่น ในวาระครบรอบ 72 ปีโรงพยาบาลขอนแก่น ซึ่งสำนักหอสมุดได้มอบหมายให้บุคลากรสำนักหอสมุดเป็นที่ปรึกษาจัดทำคลังความรู้ดิจิทัลและจดหมายเหตุโรงพยาบาลขอนแก่นต่อไป