“สำนักหอสมุด มข ติดอาวุธทางปัญญาแก่บัณฑิตแพทย์ ผ่านการเป็น Lifelong learners”

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติจากศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลีนิก โรงพยาบาลขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “Lifelong learning in metaverse era” ในงานพิธีมอบสัมฤทธิบัตรและปัจฉิมนิเทศบัณฑิตแพทย์ … Read more