“สำนักหอสมุด มข ติดอาวุธทางปัญญาแก่บัณฑิตแพทย์ ผ่านการเป็น Lifelong learners”

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติจากศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลีนิก โรงพยาบาลขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “Lifelong learning in metaverse era” ในงานพิธีมอบสัมฤทธิบัตรและปัจฉิมนิเทศบัณฑิตแพทย์ โครงการร่วมผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น
การบรรยายในครั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มข.ได้ชี้ให้บัณฑิตแพทย์ เห็นถึงประโยชน์ ของการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) และได้กล่าวถึงทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (VUCA World) เพื่อสนับสนุนให้บัณฑิตใหม่ มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง (self-motivated learning) เพื่อพัฒนาทักษะต่างๆ อย่างรอบด้าน ทั้ง hard skill, soft skill และ meta-skill เพื่อการเป็นพลเมืองยุคดิจิทัลที่มีคุณภาพ ตลอดจนสามารถก้าวไปเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าต่อองค์กร และ สังคม ต่อไป
รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มข. กล่าวตอนหนึ่งว่า”สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มุ่งเน้นสู่การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้สำหรับทุกคน หรือ “Learning center for all” เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต และพร้อมสนับสนุน นักศึกษา บุคลากร บัณฑิต ตลอดจนประชาชนทั่วไป ให้ติดอาวุธทางปัญญาให้ตนเอง ผ่านการเรียนรู้ตามอัธยาสัย (on demand learning) ที่สำนักหอสมุด มข.ได้จัดไว้ให้บริการในรูปแบบของ Learning program ที่สามารถเรียนรู้ได้จากทุกที่ ทุกเวลา เพื่อเสริมทักษะต่างๆ ที่จำเป็นให้กับประชาชน ทุกคน”