สำนักหอสมุดต้อนรับอาคันตุกะจาก Thu Dau Mot University  ประเทศเวียดนาม

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย Thu Dau Mot University และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จำนวน 17 ท่าน เยี่ยมชมการดำเนินงานของสำนักหอสมุดในฐานะ Learning center for all  การเยี่ยมชมสำนักหอสมุดในครั้งนี้คณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Thu Dao Mot University ได้ชื่นชมถึงวิสัยทัศน์ ของสำนักหอสมุดในการก้าวไปเป็น learning center for all ตลอดจนการจัดพื้นที่การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับบริบท ของสังคมแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่