สำนักหอสมุดยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2567 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อนรับอาจารย์ฉัตรวรินท์ ภูวัชร์พิบูลย์  คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พร้อมผู้บริหาร จำนวน 3 คน โดยมี นางทรรศนีย์ อินทร์ล้ำ ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักหอสมุด ให้การต้อนรับและเยี่ยมชมพื้นที่ให้บริการและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในห้องสมุดยุคใหม่ ที่สำนักหอสมุดจัดไว้ให้บริการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย รองรับการ … Read more

สำนักหอสมุดยินดีต้อนรับอาคันตุกะจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 – 10.40 น. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 10 คน การเยี่ยชมและศึกษาดูงานในครั้งนี้ … Read more