สำนักหอสมุดยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2567 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้อนรับอาจารย์ฉัตรวรินท์ ภูวัชร์พิบูลย์  คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พร้อมผู้บริหาร จำนวน 3 คน โดยมี นางทรรศนีย์ อินทร์ล้ำ ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักหอสมุด ให้การต้อนรับและเยี่ยมชมพื้นที่ให้บริการและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในห้องสมุดยุคใหม่ ที่สำนักหอสมุดจัดไว้ให้บริการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย รองรับการ transform ห้องสมุดไปเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้สำหรับทุกคน หรือ “Learning center for all” เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต