สำนักหอสมุดต้อนรับรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการเข้าเยี่ยมชมเพื่อติดตามการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักหอสมุด

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.30 น. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ และคณะ เพื่อรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานของสำนักหอสมุด … Read more

ยินดีต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรนานาชาติ

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 สำนักหอสมุดขอต้อนรับนักศึกษาและอาจารย์ วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 61 คน โดยเข้ารับฟังการบรรยายการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ และเยี่ยมชมพื้นที่ให้บริการของสำนักหอสมุด โดยนักศึกษาได้มีโอกาสได้เรียนรู้และทดลองใช้งาน VR Headset อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้ผ่าน metaverse experience ที่สำนักหอสมุดจัดไว้ให้บริการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย … Read more

สำนักหอสมุดจัดงานวันสถาปนาสำนักหอสมุด ครบรอบ 44 ปี

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักหอสมุด ร่วมบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง และทำบุญบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแก่คนชรา ณ บ้านพักคนชรา นักบุญโยเซฟ จังหวัดขอนแก่น เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 44 ปี สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในเวลา 10.00 … Read more

ยินดีต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เมื่อวันที่  10 พฤษภาคม 2566 ดร.ประสิทธิ์ ประทุมรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมผู้บริหารและบุคลากรของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดพื้นที่ให้บริการ และระบบ Smart Service ของสำนักหอสมุด รวมถึงด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ในห้องสมุดยุคใหม่ ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  จำนวน 4 คน … Read more

สำนักหอสมุด มข. ให้การต้อนรับ ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเยี่ยมชมการดำเนินงานของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมผู้บริหารสำนักหอสมุด ร่วมต้อนรับพร้อมนำชมการดำเนินงานของสำนักหอสมุด ทั้งนี้ ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร … Read more

สำนักหอสมุดส่งตัวบุคลากรเข้าปฏิบัติงานห้องสมุดวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

เพื่อการพัฒนาบริการห้องสมุดที่ไม่หยุดยั้ง สำนักหอสมุด ได้ประสานผู้บริหารวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ในการนำส่งผู้ประสานงานห้องสมุดคนใหม่รายงานตัวต่อผู้บริหารวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 11.00 น. ผู้บริหารสำนักหอสมุด นำโดย นางสาวชุติกาญจน์ บุตรพรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น และนางสาวสิริพร ทิวะสิงห์ … Read more

สำนักหอสมุดร่วมกับสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์

สำนักหอสมุดร่วมกับสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ วันที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย นางสาวชุติกาญจน์ บุตรพรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ ให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษ แก่คณาจารย์และนักศึกษาประดับปริญาตรีหลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต ในโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ ชั้นปีที่ 3 … Read more

“สำนักหอสมุด มข ติดอาวุธทางปัญญาแก่บัณฑิตแพทย์ ผ่านการเป็น Lifelong learners”

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติจากศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลีนิก โรงพยาบาลขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “Lifelong learning in metaverse era” ในงานพิธีมอบสัมฤทธิบัตรและปัจฉิมนิเทศบัณฑิตแพทย์ … Read more