สำนักหอสมุด มข. ผลิตหนังสือเสียงสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมแก่ผู้พิการทางสายตา เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง 60 ปี มข.

กิจกรรมสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยหนังสือเสียง สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ผสานความร่วมมือกับโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด และศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น เพื่อสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่มีความพิการทางสายตา หรือ มีความบกพร่องด้านการมองเห็นให้สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

สำนักหอสมุดร่วมกับศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล และ KKU Academy จัดซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 สำนักหอสมุดร่วมกับศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล และ KKU Academy จัดซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2566 มีนางสาวทิพานัน พงษ์สุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนและระบบงานอาคาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงาน และกล่าวเปิดงานโดย ดร.จันทรรัตน สิทธิสมจินต์ … Read more

สำนักหอสมุดเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นราชพฤกษ์ ณ อนุสรณ์สถานพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ)

สำนักหอสมุดเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นราชพฤกษ์ ณ อนุสรณ์สถานพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) เมื่อวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 ดร.ประสิทธิ์ ประทุมรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและโครงสร้างพื้นฐาน พร้อมด้วยคณะกรรมการห้องสมุดสีเขียว เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปลูกต้นราชพฤกษ์ ณ อนุสรณ์สถานพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) พุทธมณฑลอีสาน จังหวัดขอนแก่น … Read more

สำนักหอสมุดต้อนรับอาคันตุกะจาก Public Service Office สาธารณรัฐคิริบาส (Kiribati)

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.กานดา สายแก้วรองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม ได้ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก สาธารณรัฐคิริบาส (Kiribati) ได้แก่ Ms.Ritite Tekiau Secretary of the Public Service … Read more

สำนักหอสมุดสนับสนุนสถานที่สำหรับการจัดอบรมวิทยากรด้านสมาธิ เพื่อดูแลการทำสมาธิให้กับเด็กนักเรียนทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2566 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การสนับสนุนสถานที่ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร 2 สำนักหอสมุด สำหรับการอบรมวิทยากรหลักสูตรสมาธิเพื่อพัฒนาการสอน รุ่นที่ 8 (ออนไลน์) ให้กับจิตอาสาซึ่งเป็น อาจาริยสาที่สมัครเข้าร่วมอบรมจำนวน 322 คน จากทั่วประเทศ ผ่านแอปพลิเคชันซูม ตามความร่วมมือมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยศูนย์วิชาการ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับสถาบันพลังจิตตานุภาพโดยคณะอนุกรรมการสมาธิเพื่อพัฒนาการสอนฯ และร่วมกับจิตอาสาซึ่งเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่นและบุคคลหลากหลายอาชีพจากสาขาสถาบันพลังจิตตานุภาพในจังหวัดขอนแก่นและกรุงเทพฯ ทั้งนี้ ดร.จันทรรัตน สิทธิสมจินต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนพัฒนาคุณภาพและทรัพยากรสารสนเทศให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกด้านพื้นที่ และร่วมดำเนินการเป็นคณะกรรมการในการจัดอบรม     การอบรมครั้งนี้ดำเนินพิธีเปิดโดย ดร.ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ รองเลขาธิการมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอาจาริยสาให้มีความรู้ในเนื้อหาด้านสมาธิตามแนวทางของสถาบันพลังจิตตานุภาพ หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร สำหรับการนำไปจัดอบรมหลักสูตรสมาธิเพื่อพัฒนาการสอนให้กับคุณครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย 9 หัวข้อ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คุณครูเข้าใจและเห็นความสำคัญของการทำสมาธิ รวมทั้งสามารถดูแลการทำสมาธิของเด็กนักเรียนในการปฏิบัติสมาธิแบบง่ายที่เรียกว่าวิทิสาสมาธิทุกวันที่โรงเรียน ช่วยในการพัฒนาด้านจิตใจและยกระดับการเรียนให้กับเยาวชนของชาติ

สำนักหอสมุดเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าโครงการพัฒนาพื้นที่สวนป่าอ่างเก็บน้ำศูนย์แพทย์ 7 เฉลิมฉลอง 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2567

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 คณะกรรมการหัองสมุดสีเขียว นำโดยนางทรรศนีย์ อินทร์ล้ำ ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักหอสมุด พร้อมด้วยตัวแทนบุคลากรสำนักหอสมุด เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าโครงการพัฒนาพื้นที่สวนป่าอ่างเก็บน้ำศูนย์แพทย์ 7 เฉลิมฉลอง 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2567 โดยได้ร่วมปลูกกล้าไม้ที่กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม จัดเตรียมไว้

สำนักหอสมุดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Customer Engagement & Social Contribution”

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมดอกคูน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักหอสมุดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Customer Engagement & Social Contribution” โดยมีพิธีเปิดการสัมมนา และบรรยาย เรื่อง “Lifelong Learning” โดย … Read more