สำนักหอสมุด จัดอบรม Cybersecurity for workers : ความตระหนักรู้ด้าน Cybersecurity และแนวทางป้องกัน

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. สำนักหอสมุด จัดอบรม Cybersecurity for workers : ความตระหนักรู้ด้าน Cybersecurity และแนวทางป้องกัน ในรูปแบบ Hybrid ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom และออนไซต์ ณ. ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักหอสมุด ชั้น 2 อาคาร 2 มี รศ.ดร.กานดา สายแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม สำนักหอสมุด เป็นประธานเปิดการอบรม โดยมี นางสาวสุรนุช สัพโส นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ และ นายวณัช พาดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร
โดยการจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะและความสามารถบุคลากรในการใช้เครื่องมือดิจิทัลในการทำงานหรือเรียนรู้ในการทำงาน และเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความตระหนักรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบภัยคุกคามของ Cybersecurity และสามารถทำงานในภาพแวดล้อมที่เป็นดิจิทัล มีบุคลากรจากหอสมุดกลางและห้องสมุดคณะเข้าร่วมจำนวน 60 คน