สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นโด่งดังระดับโลก ได้รับเชิญจาก Harvard College in Asia Program เพื่อเผยแพร่ประสบการณ์การ transform ห้องสมุด

รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติจาก Harvard College in Asia Program (HCAP) ให้เป็น guest of honor และ speaker ในการประชุม HCAP 2023 Conference ในวันที่ 13 มีนาคม 2566 ที่ห้องจามจุรี 10 จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย โดย theme ของการจัดประชุมวิชาการในปีนี้คือ “Starting small, Thinking big: Change starting from our local community” โดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเชิญให้บรรยายในหัวข้อเรื่อง Library transformation: KKU experience เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ ในการ transform ห้องสมุดไปเป็น ศูนย์กลางการเรียนรู้สำหรับทุกคน หรือ “Learning center for all” เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม ซึ่งจะช่วยนำพาชุมชนไปสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ได้อย่างยั่งยืนต่อไป