สำนักหอสมุดร่วมกับกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ : การประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร”

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ : การประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร” โดยมีนางสาวอัคริมา สุ่มมาตย์ บรรณารักษ์ชำนาญการ หัวหน้าหน่วยลูกค้าสัมพันธ์ และนางสาวนิติยา ศรีวรเดชไพศาล หัวหน้าหน่วยประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์และสัมคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 4 คน โดยวัตถุประสงค์ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคนิค วิธีการและการให้บริการที่เป็นเลิศ