สำนักหอสมุด ร่วมมือกับชุมชน เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อส่งเสริมการตระหนักรู้สารสนเทศดิจิทัล (digital literacy) ของประชาชน ผ่านการเรียนรู้ด้วย metaverse experience

ระหว่างวันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าพระ จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับชุมชน ในกิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่ โดยการเข้าร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้สำนักหอสมุด มข. ได้นำ VR Headset ออกให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าพระ ได้แก่ บ้านท่าพระเนาวน์1 บ้านหนองบัวดีหมี 3(ม.18) และบ้านหนองปลาเข็ง2 เพื่อให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัยในชุมชนได้เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ในโลกเสมือนทางดิจิทัล หรือ metaverse experience เพื่อสนับสนุนการตระหนักรู้ถึงสารสนเทศดิจิทัล และ ช่องทางใหม่ๆในการเรียนรู้ และการพัฒนาตนเองในยุคดิจิทัลเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนในการพัฒนาชุมชน (sustainable development) ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเรียนรู้ยุคใหม่

นอกจากนี้ในกิจกรรมดังกล่าว ยังได้รับความร่วมมือจากห้องสมุดประชาชนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดขอนแก่น นำรถห้องสมุดเคลื่อนที่ออกให้บริการพร้อมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ และการแนะแนวการศึกษาของ การศึกษานอกโรงเรียน ตำบลท่าพระ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยนำทรัพยากรในพื้นที่ซึ่งถือเป็นทุนของท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างยั่งยืน โดยการร่วมบูรณาการจากหลายหน่วยงาน นำศักยภาพที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด