สำนักหอสมุดจับมือสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดีพร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนเกี่ยวกับมะเร็งท่อน้ำดี

นางสาวชุติกาญจน์ บุตรพรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการสำนักหอสมุด ตัวแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุด  เข้าร่วมพิธีเปิด  “มหกรรมการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี และวันมะเร็งท่อน้ำดีโลก”  และรับมอบสื่อความรู้เกี่ยวกับมะเร็งท่อน้ำดีให้กับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น จาก  รศ.ดร.วัชรินทร์ ลอยลม รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566  ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

สำนักหอสมุดร่วมกับสถาบันมะเร็งท่อน้ำดี ทำการจัดนิทรรศการสื่อความรู้เกี่ยวกับมะเร็งท่อน้ำดี  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนเกี่ยวกับมะเร็งท่อน้ำดี  โดยนิทรรศการดังกล่าวเปิดให้ผู้สนใจทั่วไปเข้าชมได้ ในระหว่างวันที่  13-21 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โถงนิทรรศการ ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศ  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เพื่อส่งมอบความรู้และภูมิปัญญาดังกล่าวสู่ชุมชน ดังปณิธานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มุ่งเน้นการอุทิศเพื่อสังคม