ผู้บริหาร สำนักหอสมุดเข้าพบอธิการบดี มข. เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต (lifelong learning)

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 ผู้บริหารและบุคลากร ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มข. ได้เข้าพบท่านอธิการบดี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล เพื่อนำเรียนการดำเนินงานของสำนักหอสมุดในฐานะ Learning center for All ที่มุ่งเน้นพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการใช้ชีวิต และการทำงานในศตวรรษ ที่ 21 พร้อมทั้งนำเรียนประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต Financial Learning Program: the series ที่สำนักหอสมุด ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อสนับสนุนให้ผู้สนใจโดยทั่วไปได้พัฒนาทักษะด้านการเงิน เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยหลักสูตรดังกล่าวถูกออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้มีลักษณะเป็นแบบ hybrid blended learning ซึ่งผู้เรียนสามารถเข้าเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา และเมื่อผ่านการประเมินตามเกณท์แล้ว ผู้เรียนจะได้รับ e-certificate เพื่อเป็นประโยชน์ ในการเรียนต่อหรือ สมัครงานในอนาคตได้อีกด้วย

ทั้งนี้ ท่านอธิการบดี ได้กล่าวชื่นชมการดำเนินงานของสำนักหอสมุด และได้อวยพรปีใหม่มายังบุคลากรทุกคนของสำนักหอสมุด ที่ทุ่มเททำงาน และสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาด้วยดีโดยตลอด