รพ.ศูนย์ขอนแก่นพัฒนาความร่วมมือกับสำนักหอสมุด มข.

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 12.30 น. นพ.ปกรณ์ นาระคล ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก และ รองผู้อำนวยการ ภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมกับบุคลากรจากโรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 6 ท่าน เข้าพบ รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมคณะผู้บริหารสำนักหอสมุด เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ 2566 พร้อมหารือเพื่อพัฒนาความร่วมมือในการสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อนำพาสังคมก้าวไปสู่สังคมสุขภาพดี ต่อไป