สำนักหอสมุดส่งมอบหนังสือแก่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เพื่อจัดแสดง ณ Science Museum KKU

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่นส่งมอบหนังสือยืมจำนวน 251 เล่ม และหนังสือบริจาคจำนวน 49 เล่ม ให้แก่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (Science Museum) โดยมี ดร.จันทรรัตน์ สิทธิสมจินต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนพัฒนาคุณภาพ และทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุด เป็นผู้มอบ และมี นางสาววราภรณ์ ผิวพรรณงาม รักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นผู้รับมอบ ซึ่งการยืมหนังสือในครั้งนี้ เพื่อนำไปจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (Science Museum KKU) เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2565 – 31 พฤษภาคม 2566 ซึ่งหนังสือที่จัดแสดงเป็นหนังสือทางด้านวิทยาศาสตร์ ผู้สนใจสามารถติดตามอ่านได้ที่ Science Museum KKU