ผู้บริหารสำนักหอสมุดเข้าแสดงความยินดีเนื่องในวาระเข้าดำรงตำแหน่งใหม่และประชาสัมพันธ์ โครงการ lifelong learning และ กิจกรรมต่างๆ ของสำนักหอสมุดกับผู้บริหารคณะและสำนักต่างๆ

รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และคณะผู้บริหารสำนักหอสมุด ได้เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีเนื่องในวาระเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ และประชาสัมพันธ์โครงการ lifelong learning ของสำนักหอสมุด พร้อมทั้งร่วมปรึกษาหารือถึงแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันต่อไป เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 ดังนี้

เวลา 10.00 น. เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นรินทร์ จันทร์ศรี เนื่องในวาระเข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เวลา 13.15 น. เข้าพบเพื่อแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ปิยวัฒน์ สายพันธ์ เนื่องในวาระเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ณ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

และเวลา 14.30 น. เข้าพบเพื่อหารือการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (lifelong learning)กับ รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ คณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักบริการวิชาการ ณ สำนักบริการวิชาการ อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น