สำนักหอสมุดต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ตามเกณฑ์การบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)ประจำปีการศึกษา 2564

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 สำนักหอสมุดต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ตามเกณฑ์การบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมต้อนรับและนำเสนอการดำเนินงานของสำนักหอสมุดในฐานะ Learning center for All ต่อคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ซึ่ง ประกอบด้วย ผศ.พนาสัณฑ์ เกาะสุวรรณ์ ดร.ศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล นายเอกลักษณ์ ขาวประภา นายสุรวุธ พุ่มอิ่ม จากนั้นนำคณะกรรมการฯเยี่ยมชมพื้นที่บริการที่เป็น innovative space และ การบริการรูปแบบใหม่ที่เป็น innovative service ของสำนักหอสมุด