สำนักหอสมุดร่วมพลังใจจัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565”

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา  10:30 น. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565” ณ ลานรวมใจ KKU Library โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นประธานในพิธีและร่วมกิจกรรมมมอบพันธุ์ไม้ให้แก่บุคลากรสำนักหอสมุด เพื่อนำไปปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับทุกพื้นที่ของประเทศ พร้อมร่วมใจกันพรวนดิน ใส่ปุ๋ยต้นไม้ ตัดแต่งกิ่งไม้ร่วมกัน ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์พันธุ์ไม้จากกองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งวันรักต้นไม้แห่งชาติ ตรงกับวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ