ยินดีต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมสื่อดิจิทัล วิทยาลัยนานาชาติ

ยินดีต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมสื่อดิจิทัล วิทยาลัยนานาชาติ

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 สำนักหอสมุดขอต้อนรับนักศึกษาและอาจารย์ หลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมสื่อดิจิทัล ชั้นปีที่ 2 จากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 67 คน โดยเข้ารับฟังการบรรยายการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ และเยี่ยมชมพื้นที่ให้บริการของสำนักหอสมุด โดยนักศึกษาได้มีโอกาสได้เรียนรู้และทดลองใช้งาน VR Headset อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้ผ่าน metaverse experience ที่สำนักหอสมุดจัดไว้ให้บริการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของประชาคมมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคต