สำนักหอสมุด มข. ส่งมอบน้ำใจจากชาวขอนแก่นสู่ผู้ประสบอุทกภัย

สำนักหอสมุด มข. ส่งมอบน้ำใจจากชาวขอนแก่นสู่ผู้ประสบอุทกภัย

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ พร้อมผู้บริหารและบุคลากรของสำนักหอสมุด ได้นำสิ่งของที่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคจัดทำเป็นถุงยังชีพจำนวน 100 ชุด พร้อมเครื่องใช้ต่างๆที่จำเป็นเพื่อส่งมอบให้แก่นักเรียน และบุคลากร ของโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด จ.ขอนแก่น ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยมีดร.ประสิทธิ์ ประทุมรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและโครงสร้างพื้นฐาน และนางทรรศนีย์ อินทร์ล้ำ ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักหอสมุด เป็นตัวแทนนำถุงยังชีพและสิ่งของที่ได้รับบริจาคต่างๆ ส่งมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยที่โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วินิจ มูลวิชา รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาจารย์เตือนจิต มูลอินทร์ ผู้จัดการโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น และอาจารย์สนอง จวนสาง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาคนตาบอด รับมอบถุงยังชีพ จำนวน 100 ชุด และสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆที่ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคมา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
สำหรับสิ่งของบริจาคที่ส่งมอบในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง จากจิตอาสา ซึ่งประกอบด้วย นักเรียนมัธยม จากโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดขอนแก่น เช่น รร.ขอนแก่นวิทยายน รร.สาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจน นักศึกษาทุกระดับ จากหลากหลายคณะวิชา ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสถาบันการศึกษาอื่นๆ ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันในกิจกรรมจิตอาสา “KKU library เพื่อผู้ประสบอุทกภัยชาวขอนแก่น” เมื่อวันที่ 2 ตลาคม 2565 ที่ผ่านมา เพื่อขอรับนำ้ใจจากพี่น้องชาวขอนแก่นและนำมาส่งมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในวันนี้
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ร่วมกันบริจาคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัย และขอขอบคุณน้องๆจิตอาสาทุกคน ที่ร่วมกันทำงานเพื่อส่งมอบนำ้ใจสู่ผู้ประสบภัยในครั้งนี้