หอสมุด มข. : ผู้นำด้าน Metaverse for Learning

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 รศ. นพ. สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง Metaverse and future of learning ในการประชุมห้องสมุดเครือข่าย 5 วิทยาเขต ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) หรือ งาน PSULINET-Showcase ครั้งที่ 9

ในการบรรยายครั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะสถาบันการศึกษาแห่งแรกของไทย ที่ได้นำการเรียนรู้ผ่าน metaverse experience มาให้บริการในห้องสมุดได้ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง และแนวทางการนำ metaverse มาเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการสนับสนุนการเรียนรู้สำหรับผู้สนใจทุกช่วงวัย เพื่อหนุนนำให้ประชาชนทุกกลุ่ม มีความรอบรู้สารสนเทศสำหรับโลกยุคดิจิทัล หรือ metaliteracy ต่อไป

การบรรยายในครั้งนี้เป็นการบรรยายผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting สำหรับท่านที่สนใจสามารถรับชมย้อนหลังได้ผ่านทางเพจ Khon Kaen University Library: https://www.facebook.com/KKULib หรือรับชมผ่านทาง Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=cnWyXGLLUWc&t=25s