สำนักหอสมุด มข. ร่วมถ่ายทอดความรู้ด้าน Generative AI เพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 รศ.ดร.กานดา สายแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม สำนักหอสมุด ร่วมกิจกรรมบริการวิชาการเพื่อสังคม ในการเป็นวิทยากรการอบรมหลักสูตร Generative AI การพัฒนาผลงานทางวิชาการสำหรับคณาจารย์ ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ในการอบรมหลักสูตรนี้เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้เครื่องมือทาง Generative AI สำหรับพัฒนาผลงานทั้งงานวิจัย การเรียนการสอน และการสร้างผลงานสื่อการเรียนการสอน มีคณาจารย์ให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรมกว่า 100 คน