สำนักหอสมุดจัดอบรมความรู้ทางด้านพัสดุเรื่อง วิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำหรับการปฏิบัติงานห้องสมุด

วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. สำนักหอสมุดจัดอบรมความรู้ทางด้านพัสดุเรื่อง วิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำหรับการปฏิบัติงานห้องสมุด โดยมี รศ.นพ.สุพัชญ์ สีนะวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดเป็นประธานในพิธีเปิด วิทยากรโดย นายณัฐชนน ศิริพงษ์สุรภา ผู้อำนวยการส่วนให้คำปรึกษาและนิติกรรมสัญญา สำนักบริหารคดีและนิติกร สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)
ดร.จันทรรัตน สิทธิสมจินต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผน พัฒนาคุณภาพและทรัพยากรสารสนเทศ กล่าวถึงที่มาของการจัดอบรมในครั้งนี้
เพื่อให้บุคลากรสำนักหอสมุดมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ให้การปฏิบัติงานมีความถูกต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และระเบียบ กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเนื้อหาของพรบ.ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และเพื่อให้นำไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้ต่อไป
โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบงานด้านพัสดุ และบุคลากรของสำนักหอสมุด เข้าร่วมอบรมออนไลน์ (Zoom) กว่า 60 คน